છેલ્લા અડધા કલાકથી બસની રાહ જોઈને પાલડી બસ સ્ટેશન પર ઉભેલો સોહમ સૌરાષ્ટ્ તરફ જતી બસ આવતા ઉતાવળે પગલે બસમાં ચડી ગયો.દિવાળી આવતી હતી એટલે બસમાં ભીડ વધારે હતી.સોહમ જયાં…
Continue Reading »