પ્રકરણ-૨ બીજા દિવસે યુગાન્ડા … જેના વિક્ટોરિયા સરોવરમાંથી મર્ચિસન ધોધના રૂપે દુનિયાની સૌથી લાંબી નદી નાઈલ ઉત્તર તરફ ધસમસતી, કેરોના મહાન ખુફુ પિરામિડને આશ્લેષ કરવા વહેવા લાગે છે. યુગાન્ડા ……
Continue Reading »