પ્રકરણ-૧ ગંદીગોબરી રોબર્ટ દસેક બાળકોની ચેસની રમત જોવામાં મશગૂલ હતો; ત્યાં જ એકાએક તેને લાગ્યું કે બારીમાંથી કોઈ ઝાંખી રહ્યું છે. તેણે બારી તરફ નજર કરી અને જોયું તો નવેક…
Continue Reading »