(‘નવચેતન’ સામયિકના એપ્રિલ, ૨૦૧૭ના અંકમાંથી સાભાર) સાઠ વર્ષે મા એકાએક બીમાર પડી. સાઠ વર્ષ સુધી ક્યારેય તાવ પણ આવ્યો નહોતો. તંદુરસ્ત હતી. ગામડાના લોકો કહે તેવી “કડેધડે” હતી. પણ સાઠમું…
Continue Reading »