“ મમ્મી , તારે એ અંકલ સાથે શો સબંધ છે તે તું મને કહીશ ? એ અંકલ દરરોજ આપણા ઘેર કેમ આવે છે ? મારે તમારો સબંધ જાણવો છે ..”…
Continue Reading »